Disclaimer

 

Op de webshop van TravelSafe, verder genoemd: 'de webshop', zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de site te bekijken en de daarop aangeboden informatie, producten en winkelwagen te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden

Sinds de nieuwe cookiewet op 1 juni 2012 van kracht is gegaan, is elke website/webshop wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. (zie privacy policy)

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de webshop besteden is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: 'de informatie') op de site onvolledig, onjuist of niet actueel is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan geen garanties geven.

Van Bergen Sports Int. b.v./TravelSafe raadt te allen tijde aan om voorafgaand aan uw reis altijd contact op te nemen met een erkend en gecertificeerd arts of vaccinatiecentrum, voor de volledige informatie omtrent vaccinaties, voorzorgsmaatregelen/middelen (hier vallen de TravelSafe artikelen onder) en een volledig gezondheidsadvies voor uw reisbestemming.

De geboden informatie op de webshop is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies, het is een bron van algemene informatie. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

De informatie op de webshop wordt door ons periodiek aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Bergen Sports Int. b.v.. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de webshop, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit Van Bergen Sports Int. b.v./TravelSafe dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webshop, de daarin opgenomen informatie en producten, het gebruik van de producten, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de webshop en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Travelsafe is eigenaar van de webshop en uitvoerende partij voor alle transacties via de webshop.

Van Bergen Sports Int. b.v./TravelSafe, statutair gevestigd in Utrecht,
Kamer van Koophandel nummer: 30159562.

© copyright 2012 Van Bergen Sports Int. B.V./TravelSafe